Lectionary Calendar
Friday, April 19th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:5

New American Standard Bible
Acts 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they reached Salamis, they {began} to proclaim the word of God in the synagogues of the Jews; and they also had John as their helper.
NA26 – καὶ γενόμενοι (5637) ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον (5707) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον (5707) δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.
WH – και γενομενοι (5637) εν σαλαμινι κατηγγελλον (5707) τον λογον του θεου εν ταις συναγωγαις των ιουδαιων ειχον (5707) δε και ιωαννην υπηρετην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܣܰܠܰܡܺܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܡܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile