Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:47

New American Standard Version
Acts 13:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For so the Lord has commanded us, 'I , .' """"
NA26 – οὕτως γὰρ ἐντέταλται (5769) ἡμῖν κύριος, Τέθεικά (5758) σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί (5750) σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
WH – ουτως γαρ εντεταλται (5766) ημιν ο κυριος τεθεικα (5758) σε εις φως εθνων του ειναι (5721) σε εις σωτηριαν εως εσχατου της γης
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܩܕ݁ܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܚܰܝܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile