Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:46

New American Standard Bible
Acts 13:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul and Barnabas spoke out boldly and said, ""It was necessary that the word of God be spoken to you first; since you repudiate it and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles.
NA26 – παρρησιασάμενοί (5666) τε Παῦλος καὶ Βαρναβᾶς εἶπαν, (5627) Ὑμῖν ἦν (5713) ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι (5683) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε (5736) αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε (5719) ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ (5628) στρεφόμεθα (5743) εἰς τὰ ἔθνη.
WH – παρρησιασαμενοι (5666) τε ο παυλος και ο βαρναβας ειπαν (5627) υμιν ην (5707) αναγκαιον πρωτον λαληθηναι (5683) τον λογον του θεου επειδη απωθεισθε (5736) αυτον και ουκ αξιους κρινετε (5719) εαυτους της αιωνιου ζωης ιδου (5640) στρεφομεθα (5743) εις τα εθνη
PES – ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܘܰܦ݂ܣܰܩܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܢܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile