Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:15

New American Standard Version
Acts 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After the reading of the Law and the Prophets the synagogue officials sent to them, saying, ""Brethren, if you have any word of exhortation for the people, say it."
NA26 – μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν (5656) οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, (5723) Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν (5748) ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. (5720)
WH – μετα δε την αναγνωσιν του νομου και των προφητων απεστειλαν (5656) οι αρχισυναγωγοι προς αυτους λεγοντες (5723) ανδρες αδελφοι ει τις εστιν (5719) εν υμιν λογος παρακλησεως προς τον λαον λεγετε (5720)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܫܠܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser: