Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:10

New American Standard Version
Acts 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ""You who are full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease to make crooked the straight ways of the Lord?
NA26 – εἶπεν, (5627) πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ (5695) διαστρέφων (5723) τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας;
WH – ειπεν (5627) ω πληρης παντος δολου και πασης ραδιουργιας υιε διαβολου εχθρε πασης δικαιοσυνης ου παυση (5695) διαστρεφων (5723) τας οδους [ του | [του] ] κυριου τας ευθειας
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܘ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݁ܽܠ ܢܶܟ݂ܠܺܝܢ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܥܰܩܳܡܽܘ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܪܺܝܨܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile