Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:22

New American Standard Version
Acts 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The people kept crying out, ""The voice of a god and not of a man!"
NA26 – δὲ δῆμος ἐπεφώνει, (5707) Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.
WH – ο δε δημος επεφωνει (5707) θεου φωνη και ουκ ανθρωπου
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ ܩܳܠܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile