Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:20

New American Standard Version
Acts 12:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now he was very angry with the people of Tyre and Sidon; and with one accord they came to him, and having won over Blastus the king's chamberlain, they were asking for peace, because their country was fed by the king's country.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ θυμομαχῶν (5723) Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν (5713) πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες (5660) Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο (5710) εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι (5745) αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.
WH – ην (5707) δε θυμομαχων (5723) τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν (5707) προς αυτον και πεισαντες (5660) βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο (5710) ειρηνην δια το τρεφεσθαι (5745) αυτων την χωραν απο της βασιλικης
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܙ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܒ݂ܠܰܣܛܳܘܣ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܫܶܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile