Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:11

New American Standard Version
Acts 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Peter came to himself, he said, ""Now I know for sure that the Lord has sent forth His angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting."
NA26 – καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος (5637) εἶπεν, (5627) Νῦν οἶδα (5758) ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.
WH – και ο πετρος εν εαυτω γενομενος (5637) ειπεν (5627) νυν οιδα (5758) αληθως οτι εξαπεστειλεν (5656) [ ο | [ο] ] κυριος τον αγγελον αυτου και εξειλατο (5668) με εκ χειρος ηρωδου και πασης της προσδοκιας του λαου των ιουδαιων
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܘܦ݂ܰܠܛܰܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile