Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:42

New American Standard Version
Acts 10:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And He ordered us to preach to the people, and solemnly to testify that this is the One who has been appointed by God as Judge of the living and the dead.
NA26 – καὶ παρήγγειλεν (5656) ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι (5664) ὅτι οὗτός ἐστιν (5748) ὡρισμένος (5772) ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων (5723) καὶ νεκρῶν.
WH – και παρηγγειλεν (5656) ημιν κηρυξαι (5658) τω λαω και διαμαρτυρασθαι (5664) οτι ουτος εστιν (5719) ο ωρισμενος (5772) υπο του θεου κριτης ζωντων (5723) και νεκρων
PES – ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܰܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܶܙ ܘܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile