Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:19

New American Standard Version
Acts 10:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While Peter was reflecting on the vision, the Spirit said to him, ""Behold, three men are looking for you.
NA26 – τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου (5740) περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν (5627) αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ (5628) ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές (5723) σε·
WH – του δε πετρου διενθυμουμενου (5740) περι του οραματος ειπεν (5627) [ | [αυτω] ] το πνευμα ιδου (5640) ανδρες [ δυο | τρεις ] ζητουντες (5723) σε
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܳܢܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile