Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:8

New American Standard Version
3 John 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore we ought to support such men, so that we may be fellow workers with the truth.
NA26 – ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν (5719) ὑπολαμβάνειν (5721) τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα (5741) τῇ ἀληθείᾳ.
WH – ημεις ουν οφειλομεν (5719) υπολαμβανειν (5721) τους τοιουτους ινα συνεργοι γινωμεθα (5741) τη αληθεια
PES – ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܠܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile