Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:8

New American Standard Version
2 Timothy 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing.
NA26 – λοιπὸν ἀπόκειταί (5736) μοι τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει (5692) μοι κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
WH – λοιπον αποκειται (5736) μοι ο της δικαιοσυνης στεφανος ον αποδωσει (5692) μοι ο κυριος εν εκεινη τη ημερα ο δικαιος κριτης ου μονον δε εμοι αλλα και πασιν τοις ηγαπηκοσιν (5761) την επιφανειαν αυτου
PES – ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܥܺܝܘܗ݈ܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܘ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile