Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:6

New American Standard Version
2 Timothy 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come.
NA26 – Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, (5743) καὶ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν. (5758)
WH – εγω γαρ ηδη σπενδομαι (5743) και ο καιρος της αναλυσεως μου εφεστηκεν (5758)
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܪܶܐ ܡܛܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile