Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:2

New American Standard Version
2 Timothy 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – preach the word; be ready in season {and} out of season; reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction.
NA26 – κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι (5628) εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, (5657) παρακάλεσον, (5657) ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
WH – κηρυξον (5657) τον λογον επιστηθι (5628) ευκαιρως ακαιρως ελεγξον (5657) επιτιμησον (5657) παρακαλεσον (5657) εν παση μακροθυμια και διδαχη
PES – ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܡ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܰܟ݁ܶܣ ܘܟ݂ܰܘܶܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile