Lectionary Calendar
Tuesday, February 20th, 2024
the First Week of Lent
There are 40 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:11

New American Standard Bible
2 Timothy 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – persecutions, {and} sufferings, such as happened to me at Antioch, at Iconium {and} at Lystra; what persecutions I endured, and out of them all the Lord rescued me!
NA26 – τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο (5633) ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· (5656) καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο (5673) κύριος.
WH – τοις διωγμοις τοις παθημασιν οια μοι εγενετο (5633) εν αντιοχεια εν ικονιω εν λυστροις οιους διωγμους υπηνεγκα (5656) και εκ παντων με ερρυσατο (5673) ο κυριος
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܝ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܰܫܰܝ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܣܰܝܒ݁ܪܶܬ݂ ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܒ݂ܺܐܝܩܰܢܳܘܢ ܘܰܒ݂ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܝܒ݁ܪܶܬ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܦ݁ܰܨܝܰܢܝ ܡܳܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile