Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:21

New American Standard Version
2 Timothy 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, if anyone cleanses himself from these {things,} he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the Master, prepared for every good work.
NA26 – ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ (5661) ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται (5704) σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, (5772) εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. (5772)
WH – εαν ουν τις εκκαθαρη (5661) εαυτον απο τουτων εσται (5695) σκευος εις τιμην ηγιασμενον (5772) ευχρηστον τω δεσποτη εις παν εργον αγαθον ητοιμασμενον (5772)
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܗܶܢ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܘܰܡܛܰܝܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile