Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:18

New American Standard Version
2 Timothy 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day--and you know very well what services he rendered at Ephesus.
NA26 – δῴη (5630) αὐτῷ κύριος εὑρεῖν (5629) ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, (5656) βέλτιον σὺ γινώσκεις. (5719)
WH – δωη (5630) αυτω ο κυριος ευρειν (5629) ελεος παρα κυριου εν εκεινη τη ημερα και οσα εν εφεσω διηκονησεν (5656) βελτιον συ γινωσκεις (5719)
PES – ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܪܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܫܰܡܫܰܢܝ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile