Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:11

New American Standard Version
2 Timothy 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher.
NA26 – εἰς ἐτέθην (5681) ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος.
WH – εις ο ετεθην (5681) εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡܶܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܐܶܢܳܐ ܟ݁ܳܪܽܘܙܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile