Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:6

New American Standard Version
2 Thessalonians 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And you know what restrains him now, so that in his time he will be revealed.
NA26 – καὶ νῦν τὸ κατέχον (5723) οἴδατε, (5758) εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι (5683) αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ.
WH – και νυν το κατεχον (5723) οιδατε (5758) εις το αποκαλυφθηναι (5683) αυτον εν τω [ αυτου | εαυτου ] καιρω
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܗܽܘ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile