Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:1

New American Standard Version
2 Thessalonians 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him,
NA26 – Ἐρωτῶμεν (5719) δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ αὐτόν,
WH – ερωτωμεν (5719) δε υμας αδελφοι υπερ της παρουσιας του κυριου [ [ημων] | ημων ] ιησου χριστου και ημων επισυναγωγης επ αυτον
PES – ܒ݁ܳܥܶܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܥܰܠ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܢܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile