Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 1:11

New American Standard Bible
2 Thessalonians 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To this end also we pray for you always, that our God will count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power,
NA26 – εἰς καὶ προσευχόμεθα (5736) πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ (5661) πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,
WH – εις ο και προσευχομεθα (5736) παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση (5661) της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση (5661) πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει
PES – ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܢܰܫܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܩܶܪܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܢܶܡܠܶܝܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile