Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:7

New American Standard Version
2 Peter 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But by His word the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
NA26 – οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι (5772) εἰσὶν (5748) πυρί, τηρούμενοι (5746) εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
WH – οι δε νυν ουρανοι και η γη τω αυτω λογω τεθησαυρισμενοι (5772) εισιν (5719) πυρι τηρουμενοι (5746) εις ημεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων
PES – ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܰܣܺܝܢܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܕ݂ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile