Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:4

New American Standard Version
2 Peter 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and saying, ""Where is the promise of His coming? For {ever} since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation."
NA26 – καὶ λέγοντες, (5723) Ποῦ ἐστιν (5748) ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, (5681) πάντα οὕτως διαμένει (5719) ἀπ ἀρχῆς κτίσεως.
WH – και λεγοντες (5723) που εστιν (5719) η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι πατερες εκοιμηθησαν (5681) παντα ουτως διαμενει (5719) απ αρχης κτισεως
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile