Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:12-14

New American Standard Version
2 Peter 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat!
NA26 – προσδοκῶντας (5723) καὶ σπεύδοντας (5723) τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι (5746) λυθήσονται (5701) καὶ στοιχεῖα καυσούμενα (5746) τήκεται. (5743)
WH – προσδοκωντας (5723) και σπευδοντας (5723) την παρουσιαν της του θεου ημερας δι ην ουρανοι πυρουμενοι (5746) λυθησονται (5701) και στοιχεια καυσουμενα (5746) τηκεται (5743)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܣܳܘܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܶܐܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܫܽܘܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But according to His promise we are looking for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells.
NA26 – καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, (5719) ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. (5719)
WH – καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν (5719) εν οις δικαιοσυνη κατοικει (5719)
PES – ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܶܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless,
NA26 – Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες (5723) σπουδάσατε (5657) ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι (5683) ἐν εἰρήνῃ,
WH – διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες (5723) σπουδασατε (5657) ασπιλοι και αμωμητοι αυτω ευρεθηναι (5683) εν ειρηνη
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܺܨܰܦ݂ܘ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile