Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:5

New American Standard Bible
2 Peter 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with seven others, when He brought a flood upon the world of the ungodly;
NA26 – καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, (5662) ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,
WH – και αρχαιου κοσμου ουκ εφεισατο (5662) αλλα ογδοον νωε δικαιοσυνης κηρυκα εφυλαξεν (5656) κατακλυσμον κοσμω ασεβων επαξας (5660)
PES – ܘܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܠܢܽܘܚ ܕ݁ܰܬ݂ܡܳܢܝܳܐ ܟ݁ܳܪܽܘܙܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܛܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܛܰܘܦ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile