Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:2

New American Standard Version
2 Peter 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Many will follow their sensuality, and because of them the way of the truth will be maligned;
NA26 – καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι οὓς ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· (5701)
WH – και πολλοι εξακολουθησουσιν (5692) αυτων ταις ασελγειαις δι ους η οδος της αληθειας βλασφημηθησεται (5701)
PES – ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܰܕ݁ܰܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile