Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:17

New American Standard Version
2 Peter 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These are springs without water and mists driven by a storm, for whom the black darkness has been reserved.
NA26 – Οὗτοί εἰσιν (5748) πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, (5746) οἷς ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. (5769)
WH – ουτοι εισιν (5719) πηγαι ανυδροι και ομιχλαι υπο λαιλαπος ελαυνομεναι (5746) οις ο ζοφος του σκοτους τετηρηται (5769)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܥܺܝܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܝܳܐ ܥܢܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile