Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:16

New American Standard Bible
2 Peter 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but he received a rebuke for his own transgression, {for} a mute donkey, speaking with a voice of a man, restrained the madness of the prophet.
NA26 – ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν (5627) ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν (5656) τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.
WH – ελεγξιν δε εσχεν (5627) ιδιας παρανομιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου φωνη φθεγξαμενον (5674) εκωλυσεν (5656) την του προφητου παραφρονιαν
PES – ܡܰܟ݁ܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݂ܥܰܒ݂ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܬ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܰܠܠܰܬ݂ ܟ݁ܠܳܬ݂ ܠܫܳܛܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile