Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:11

New American Standard Bible
2 Peter 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.
NA26 – οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται (5701) ὑμῖν εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
WH – ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται (5701) υμιν η εισοδος εις την αιωνιον βασιλειαν του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܝܰܗ݈ܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܥܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile