Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:8

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For though I caused you sorrow by my letter, I do not regret it; though I did regret it--{for} I see that that letter caused you sorrow, though only for a while--
NA26 – ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα (5656) ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι· (5736) εἰ καὶ μετεμελόμην, (5711) βλέπω (5719) γὰρ ὅτι ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν (5656) ὑμᾶς,
WH – οτι ει και ελυπησα (5656) υμας εν τη επιστολη ου μεταμελομαι (5736) ει και μετεμελομην (5711) βλεπω (5719) [ | [γαρ] ] οτι η επιστολη εκεινη ει και προς ωραν ελυπησεν (5656) υμας
PES – ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܐܰܟ݂ܪܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܢܰܦ݂ܫܝ ܐܳܦ݂ܶܢ ܬ݁ܳܘܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܺܝ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile