Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:3

New American Standard Version
2 Corinthians 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I do not speak to condemn you, for I have said before that you are in our hearts to die together and to live together.
NA26 – πρὸς κατάκρισιν οὐ λέγω, (5719) προείρηκα (5758) γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε (5748) εἰς τὸ συναποθανεῖν (5629) καὶ συζῆν. (5721)
WH – προς κατακρισιν ου λεγω (5719) προειρηκα (5758) γαρ οτι εν ταις καρδιαις ημων εστε (5719) εις το συναποθανειν (5629) και συζην (5721)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile