Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 6:17

New American Standard Bible
2 Corinthians 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore, ," says the Lord. "" ; And I will welcome you.
NA26 – διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, (5682) λέγει (5719) κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· (5732) κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,
WH – διο εξελθατε (5628) εκ μεσου αυτων και αφορισθητε (5682) λεγει (5719) κυριος και ακαθαρτου μη απτεσθε (5732) καγω εισδεξομαι (5695) υμας
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܘ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܪ݈ܫܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܛܰܡܶܐܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܩܰܒ݁ܶܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile