Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:6,9

New American Standard Version
2 Corinthians 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord--
NA26 – Θαρροῦντες (5723) οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες (5761) ὅτι ἐνδημοῦντες (5723) ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν (5719) ἀπὸ τοῦ κυρίου,
WH – θαρρουντες (5723) ουν παντοτε και ειδοτες (5761) οτι ενδημουντες (5723) εν τω σωματι εκδημουμεν (5719) απο του κυριου
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܰܡܦ݁ܳܣܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܫܪܶܝܢܰܢ ܥܰܢܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him.
NA26 – διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, (5736) εἴτε ἐνδημοῦντες (5723) εἴτε ἐκδημοῦντες, (5723) εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. (5750)
WH – διο και φιλοτιμουμεθα (5736) ειτε ενδημουντες (5723) ειτε εκδημουντες (5723) ευαρεστοι αυτω ειναι (5721)
PES – ܘܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܥܳܢܽܘܕ݂ܶܐ ܚܢܰܢ ܘܶܐܢ ܥܳܡܽܘܪܶܐ ܠܶܗ ܗܘܰܝܢ ܫܳܦ݂ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile