Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:6,8

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord--
NA26 – Θαρροῦντες (5723) οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες (5761) ὅτι ἐνδημοῦντες (5723) ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν (5719) ἀπὸ τοῦ κυρίου,
WH – θαρρουντες (5723) ουν παντοτε και ειδοτες (5761) οτι ενδημουντες (5723) εν τω σωματι εκδημουμεν (5719) απο του κυριου
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܰܡܦ݁ܳܣܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܫܪܶܝܢܰܢ ܥܰܢܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord.
NA26 – θαρροῦμεν (5719) δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν (5719) μᾶλλον ἐκδημῆσαι (5658) ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι (5658) πρὸς τὸν κύριον.
WH – θαρρουμεν (5719) δε και ευδοκουμεν (5719) μαλλον εκδημησαι (5658) εκ του σωματος και ενδημησαι (5658) προς τον κυριον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܥܢܰܕ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile