Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:10

New American Standard Version
2 Corinthians 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.
NA26 – τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι (5683) δεῖ (5904) ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται (5672) ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον.
WH – τους γαρ παντας ημας φανερωθηναι (5683) δει (5719) εμπροσθεν του βηματος του χριστου ινα κομισηται (5672) εκαστος τα δια του σωματος προς α επραξεν (5656) ειτε αγαθον ειτε φαυλον
PES – ܟ݁ܽܠܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܝܡ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܪܰܥ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܠܶܗ ܐܶܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܘܶܐܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile