Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:9

New American Standard Version
2 Corinthians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if the ministry of condemnation has glory, much more does the ministry of righteousness abound in glory.
NA26 – εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει (5719) διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ.
WH – ει γαρ [ η διακονια | τη διακονια ] της κατακρισεως δοξα πολλω μαλλον περισσευει (5719) η διακονια της δικαιοσυνης δοξη
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile