Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:15

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But to this day whenever Moses is read, a veil lies over their heart;
NA26 – ἀλλ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται (5747) Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται· (5736)
WH – αλλ εως σημερον ηνικα αν αναγινωσκηται (5747) μωυσης καλυμμα επι την καρδιαν αυτων κειται (5736)
PES – ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܪܰܡܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile