Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:14

New American Standard Version
2 Corinthians 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Here for this third time I am ready to come to you, and I will not be a burden to you; for I do not seek what is yours, but you; for children are not responsible to save up for {their} parents, but parents for {their} children.
NA26 – Ἰδοὺ (5628) τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω (5719) ἐλθεῖν (5629) πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω· (5692) οὐ γὰρ ζητῶ (5719) τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς, οὐ γὰρ ὀφείλει (5719) τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, (5721) ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.
WH – ιδου (5640) τριτον τουτο ετοιμως εχω (5719) ελθειν (5629) προς υμας και ου καταναρκησω (5692) ου γαρ ζητω (5719) τα υμων αλλα υμας ου γαρ οφειλει (5719) τα τεκνα τοις γονευσιν θησαυριζειν (5721) αλλα οι γονεις τοις τεκνοις
PES – ܗܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܗ݈ܺܝ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܰܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܺܩܰܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܠܰܡܣܳܡ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile