Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:11

New American Standard Version
2 Corinthians 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I have become foolish; you yourselves compelled me. Actually I should have been commended by you, for in no respect was I inferior to the most eminent apostles, even though I am a nobody.
NA26 – Γέγονα (5754) ἄφρων· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε· (5656) ἐγὼ γὰρ ὤφειλον (5707) ὑφ ὑμῶν συνίστασθαι. (5745) οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα (5656) τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι· (5748)
WH – γεγονα (5754) αφρων υμεις με ηναγκασατε (5656) εγω γαρ ωφειλον (5707) υφ υμων συνιστασθαι (5745) ουδεν γαρ υστερησα (5656) των υπερλιαν αποστολων ει και ουδεν ειμι (5719)
PES – ܗܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܰܨܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܣܗܕ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܨܪܶܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܘܳܐܦ݂ܶܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile