Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:1

New American Standard Version
2 Corinthians 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Boasting is necessary, though it is not profitable; but I will go on to visions and revelations of the Lord.
NA26 – Καυχᾶσθαι (5738) δεῖ· (5904) οὐ συμφέρον (5723) μέν, ἐλεύσομαι (5695) δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.
WH – καυχασθαι (5738) δει (5719) ου συμφερον (5723) μεν ελευσομαι (5695) δε εις οπτασιας και αποκαλυψεις κυριου
PES – ܠܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܳܪܽܘ ܘܳܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܚܶܙܘܳܢܶܐ ܘܰܠܓ݂ܶܠܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile