Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:7

New American Standard Version
1 Timothy 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either.
NA26 – οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν (5656) εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· (5736)
WH – ουδεν γαρ εισηνεγκαμεν (5656) εις τον κοσμον οτι ουδε εξενεγκειν (5629) τι δυναμεθα (5736)
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile