Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:13

New American Standard Version
1 Timothy 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate,
NA26 – παραγγέλλω (5719) σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος (5723) τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος (5660) ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,
WH – παραγγελλω (5719) [ σοι | [σοι] ] ενωπιον του θεου του ζωογονουντος (5723) τα παντα και χριστου ιησου του μαρτυρησαντος (5660) επι ποντιου πιλατου την καλην ομολογιαν
PES – ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile