Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6

New American Standard Bible
1 Timothy 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All who are under the yoke as slaves are to regard their own masters as worthy of all honor so that the name of God and {our} doctrine will not be spoken against.
NA26 – Ὅσοι εἰσὶν (5748) ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, (5737) ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται. (5747)
WH – οσοι εισιν (5719) υπο ζυγον δουλοι τους ιδιους δεσποτας πασης τιμης αξιους ηγεισθωσαν (5737) ινα μη το ονομα του θεου και η διδασκαλια βλασφημηται (5747)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܺܝܩܳܪ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܕ݁ܰܦ݂ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the benefit are believers and beloved. Teach and preach these {principles.}
NA26 – οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες (5723) δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, (5720) ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· (5748) ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, (5720) ὅτι πιστοί εἰσιν (5748) καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. (5740) Ταῦτα δίδασκε (5720) καὶ παρακάλει. (5720)
WH – οι δε πιστους εχοντες (5723) δεσποτας μη καταφρονειτωσαν (5720) οτι αδελφοι εισιν (5719) αλλα μαλλον δουλευετωσαν (5720) οτι πιστοι εισιν (5719) και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι (5740) ταυτα διδασκε (5720) και παρακαλει (5720)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܣܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ݂ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness,
NA26 – εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ (5719) καὶ μὴ προσέρχεται (5736) ὑγιαίνουσιν (5723) λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,
WH – ει τις ετεροδιδασκαλει (5719) και μη προσερχεται (5736) υγιαινουσιν (5723) λογοις τοις του κυριου ημων ιησου χριστου και τη κατ ευσεβειαν διδασκαλια
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܡܶܠܶܐ ܚܠܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he is conceited {and} understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions,
NA26 – τετύφωται, (5769) μηδὲν ἐπιστάμενος, (5740) ἀλλὰ νοσῶν (5723) περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται (5736) φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
WH – τετυφωται (5769) μηδεν επισταμενος (5740) αλλα νοσων (5723) περι ζητησεις και λογομαχιας εξ ων γινεται (5736) φθονος ερις βλασφημιαι υπονοιαι πονηραι
PES – ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܪܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܫܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain.
NA26 – διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων (5772) ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων (5772) τῆς ἀληθείας, νομιζόντων (5723) πορισμὸν εἶναι (5750) τὴν εὐσέβειαν.
WH – διαπαρατριβαι διεφθαρμενων (5772) ανθρωπων τον νουν και απεστερημενων (5772) της αληθειας νομιζοντων (5723) πορισμον ειναι (5721) την ευσεβειαν
PES – ܘܰܫܚܳܩܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܓ݂ܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚ݈ܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But godliness {actually} is a means of great gain when accompanied by contentment.
NA26 – ἔστιν (5748) δὲ πορισμὸς μέγας εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·
WH – εστιν (5719) δε πορισμος μεγας η ευσεβεια μετα αυταρκειας
PES – ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܣܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either.
NA26 – οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν (5656) εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· (5736)
WH – ουδεν γαρ εισηνεγκαμεν (5656) εις τον κοσμον οτι ουδε εξενεγκειν (5629) τι δυναμεθα (5736)
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If we have food and covering, with these we shall be content.
NA26 – ἔχοντες (5723) δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. (5701)
WH – εχοντες (5723) δε διατροφας και σκεπασματα τουτοις αρκεσθησομεθα (5701)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦ݂ܩܳܐ ܠܰܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction.
NA26 – οἱ δὲ βουλόμενοι (5740) πλουτεῖν (5721) ἐμπίπτουσιν (5719) εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν (5719) τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν·
WH – οι δε βουλομενοι (5740) πλουτειν (5721) εμπιπτουσιν (5719) εις πειρασμον και παγιδα και επιθυμιας πολλας ανοητους και βλαβερας αιτινες βυθιζουσιν (5719) τους ανθρωπους εις ολεθρον και απωλειαν
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܠܡܶܥܬ݁ܰܪ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܒ݁ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܰܚܶܐ ܘܒ݂ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܳܢ ܘܰܡܣܰܓ݁ܦ݂ܳܢ ܘܰܡܛܰܒ݁ܥܳܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܘܒ݂ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs.
NA26 – ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν (5748) φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι (5734) ἀπεπλανήθησαν (5681) ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν (5656) ὀδύναις πολλαῖς.
WH – ριζα γαρ παντων των κακων εστιν (5719) η φιλαργυρια ης τινες ορεγομενοι (5734) απεπλανηθησαν (5681) απο της πιστεως και εαυτους περιεπειραν (5656) οδυναις πολλαις
PES – ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܘܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܶܗ ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܛܥܰܘ ܘܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܥܶܠܘ ܠܕ݂ܰܐܘܳܢܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance {and} gentleness.
NA26 – Σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· (5720) δίωκε (5720) δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν.
WH – συ δε ω ανθρωπε θεου ταυτα φευγε (5720) διωκε (5720) δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πιστιν αγαπην υπομονην πραυπαθιαν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܪܽܘܩ ܘܗܰܪ݈ܛ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Fight the good fight of faith; take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses.
NA26 – ἀγωνίζου (5737) τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ (5634) τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης (5681) καὶ ὡμολόγησας (5656) τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.
WH – αγωνιζου (5737) τον καλον αγωνα της πιστεως επιλαβου (5634) της αιωνιου ζωης εις ην εκληθης (5681) και ωμολογησας (5656) την καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρτυρων
PES – ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate,
NA26 – παραγγέλλω (5719) σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος (5723) τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος (5660) ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,
WH – παραγγελλω (5719) [ σοι | [σοι] ] ενωπιον του θεου του ζωογονουντος (5723) τα παντα και χριστου ιησου του μαρτυρησαντος (5660) επι ποντιου πιλατου την καλην ομολογιαν
PES – ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ,
NA26 – τηρῆσαί (5658) σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
WH – τηρησαι (5658) σε την εντολην ασπιλον ανεπιλημπτον μεχρι της επιφανειας του κυριου ημων ιησου χριστου
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܛܪܺܝܘܗ݈ܝ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – which He will bring about at the proper time--He who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords,
NA26 – ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων (5723) καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, (5723)
WH – ην καιροις ιδιοις δειξει (5692) ο μακαριος και μονος δυναστης ο βασιλευς των βασιλευοντων (5723) και κυριος των κυριευοντων (5723)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗ݈ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. To Him {be} honor and eternal dominion! Amen.
NA26 – μόνος ἔχων (5723) ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν (5723) ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν (5627) οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν (5629) δύναται· (5736) τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.
WH – ο μονος εχων (5723) αθανασιαν φως οικων (5723) απροσιτον ον ειδεν (5627) ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν (5629) δυναται (5736) ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܥܳܡܰܪ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy.
NA26 – Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε (5720) μὴ ὑψηλοφρονεῖν (5721) μηδὲ ἠλπικέναι (5760) ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι (5723) ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,
WH – τοις πλουσιοις εν τω νυν αιωνι παραγγελλε (5720) μη υψηλοφρονειν (5721) μηδε ηλπικεναι (5760) επι πλουτου αδηλοτητι αλλ επι θεω τω παρεχοντι (5723) ημιν παντα πλουσιως εις απολαυσιν
PES – ܠܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡܽܘܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܰܢܝܳܚܰܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Instruct them} to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share,
NA26 – ἀγαθοεργεῖν, (5721) πλουτεῖν (5721) ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, (5750) κοινωνικούς,
WH – αγαθοεργειν (5721) πλουτειν (5721) εν εργοις καλοις ευμεταδοτους ειναι (5721) κοινωνικους
PES – ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܢܶܥܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܺܝܠܺܝܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed.
NA26 – ἀποθησαυρίζοντας (5723) ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, (5723) ἵνα ἐπιλάβωνται (5638) τῆς ὄντως ζωῆς.
WH – αποθησαυριζοντας (5723) εαυτοις θεμελιον καλον εις το μελλον (5723) ινα επιλαβωνται (5638) της οντως ζωης
PES – ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – O Timothy, guard what has been entrusted to you, avoiding worldly {and} empty chatter {and} the opposing arguments of what is falsely called ""knowledge"--
NA26 – Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος (5734) τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,
WH – ω τιμοθεε την παραθηκην φυλαξον (5657) εκτρεπομενος (5734) τας βεβηλους κενοφωνιας και αντιθεσεις της ψευδωνυμου γνωσεως
PES – ܐܳܘ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܐ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܥܶܠ ܠܳܟ݂ ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ ܩܳܠܶܐ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܗܦ݂ܳܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile