Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:9

New American Standard Bible
1 Timothy 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, {having been} the wife of one man,
NA26 – Χήρα καταλεγέσθω (5744) μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, (5756) ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,
WH – χηρα καταλεγεσθω (5744) μη ελαττον ετων εξηκοντα γεγονυια (5756) ενος ανδρος γυνη
PES – ܗܘܰܝܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܓ݁ܳܒ݂ܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܫܬ݁ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile