Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:7

New American Standard Version
1 Timothy 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Prescribe these things as well, so that they may be above reproach.
NA26 – καὶ ταῦτα παράγγελλε, (5720) ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν. (5753)
WH – και ταυτα παραγγελλε (5720) ινα ανεπιλημπτοι ωσιν (5725)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile