Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:13

New American Standard Version
1 Timothy 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At the same time they also learn {to be} idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also gossips and busybodies, talking about things not proper {to mention.}
NA26 – ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, (5719) περιερχόμεναι (5740) τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι (5723) τὰ μὴ δέοντα. (5901)
WH – αμα δε και αργαι μανθανουσιν (5719) περιερχομεναι (5740) τας οικιας ου μονον δε αργαι αλλα και φλυαροι και περιεργοι λαλουσαι (5723) τα μη δεοντα (5723)
PES – ܝܳܠܦ݁ܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܢܰܣܓ݁ܝܳܢ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܪܩܳܢ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܡܰܠܠܳܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile