Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:16

New American Standard Version
1 Timothy 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pay close attention to yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you.
NA26 – ἔπεχε (5720) σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε (5720) αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν (5723) καὶ σεαυτὸν σώσεις (5692) καὶ τοὺς ἀκούοντάς (5723) σου.
WH – επεχε (5720) σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε (5720) αυτοις τουτο γαρ ποιων (5723) και σεαυτον σωσεις (5692) και τους ακουοντας (5723) σου
PES – ܘܶܐܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܟ݂ ܘܚܰܡܣܶܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܬ݁ܰܚܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile