Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:14

New American Standard Version
1 Timothy 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {it was} not Adam {who} was deceived, but the woman being deceived, fell into transgression.
NA26 – καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, (5681) δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν. (5754)
WH – και αδαμ ουκ ηπατηθη (5681) η δε γυνη εξαπατηθεισα (5685) εν παραβασει γεγονεν (5754)
PES – ܘܳܐܕ݂ܳܡ ܠܳܐ ܛܥܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܛܥܳܬ݂ ܘܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile