Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:13,16

New American Standard Version
1 Timothy 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief;
NA26 – τὸ πρότερον ὄντα (5752) βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, (5681) ὅτι ἀγνοῶν (5723) ἐποίησα (5656) ἐν ἀπιστίᾳ,
WH – το προτερον οντα (5723) βλασφημον και διωκτην και υβριστην αλλα ηλεηθην (5681) οτι αγνοων (5723) εποιησα (5656) εν απιστια
PES – ܠܺܝ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܳܢ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܪܳܕ݂ܽܘܦ݂ ܘܰܡܨܰܥܪܳܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܢܢܶܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yet for this reason I found mercy, so that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life.
NA26 – ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, (5681) ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων (5723) πιστεύειν (5721) ἐπ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
WH – αλλα δια τουτο ηλεηθην (5681) ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται (5672) χριστος ιησους την απασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων (5723) πιστευειν (5721) επ αυτω εις ζωην αιωνιον
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܩܰܕ݂ܡܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile