Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 5:2,4

New American Standard Version
1 Thessalonians 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night.
NA26 – αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε (5758) ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. (5736)
WH – αυτοι γαρ ακριβως οιδατε (5758) οτι ημερα κυριου ως κλεπτης εν νυκτι ουτως ερχεται (5736)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Thessalonians 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief;
NA26 – ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ (5748) ἐν σκότει, ἵνα ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ, (5632)
WH – υμεις δε αδελφοι ουκ εστε (5719) εν σκοτει ινα η ημερα υμας ως [ κλεπτας | κλεπτης ] καταλαβη (5632)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile